نشونی

مردم زیادند و پر توقع؛ و خدا یکی است و سریع الرضا، پس تو او را راضی کن، دیگران چیزی نیستند.

نشونی

مردم زیادند و پر توقع؛ و خدا یکی است و سریع الرضا، پس تو او را راضی کن، دیگران چیزی نیستند.

۴ مطلب در شهریور ۱۳۹۲ ثبت شده است

تواضع را بیاموزیم ...مـرحـوم آیـت الله مـیـانـجی (ره) مـی فـرمـاید: آمـدنـد و بـه علامـه طبـاطبـایی گـفتـنـد: « فـلان کـس در مـورد شمـا بـد گـویی کـرده اسـت. » عـلامـه فـرمـودنـد»: مـن که رسـوای جهـان هستـم، عیـب هـایـم که یکـی، دو تـا نـیـست، خُـب ایـن هـم روی آن هـا « .

اخـلاق ایـشان ایـن گـونـه نبـود کـه از خـودشـان دفـاع کننـد. ایـشان آن قـدر تـواضـع داشتـنـد کـه گـاه تـصـور می شد ایشـان سـواد نـدارنـد.منبع: کتاب کیش مهر

نیست جز تقوی در این ره توشه ای

نیست جز تقوی در این ره توشه ای
نـان و حـلـوا را بـنـه در گـوشـه ای

حـضـرت علـی بـن الـحسیـن (ع) فـرمـودنـد: اگـر آدمـی یـک اربعیـن بـه ریـاضت بـپـردازد، امـا یـک نمـاز صبـح از او قضـا شود؛ نتـیـجـه ی آن اربـعیـن هبـاًء منثـوراً خـواهـد گردید.

حـاج شیـخ حسنـعلـی نـخـودکـی اصفهـانـی خطاب به فـرزنـدشـان: « بـدان کـه در تمـام عمـر خـود، تنـهـا یـک روز، نمـاز صبـحـم قضـا شـد. پسـر بـچـه ای داشتـم، شب آن روز از دست رفـت . سحـرگـاه مـرا گـفتند کـه ایـن رنـج فقـدان را بـه علت فـوت نمـاز صبـح، مستحـق شـده ای. اینـک اگـر شبـی تهجّـدم تـرک گـردد، صبـح آن شب انتـظار بـلایـی را می کشم. »    

منبع: کتاب نشان از بی نشان ها

راه عشق

مِی خواهم و معشوق و زمینی و زمانی

کـو بـاشد و من بـاشـم و اغیـار نبـاشـدحجت الاسلام علی بهجت :

« چند سال پیش کلید باغی را در مشهد در اختیار خانواده ی ما گذاشتند تا آقا به باغ بیاید، ایشان فرمودند: باغ ؟ گفتم : بله. شعری را خواندن که مضمونش داستان عاشقی بود که سوار شترش شده بود تا شتر او را به مشوقش برساند، اما شب ها روی شتر خوابش می برد و صبح که بیدار می شد می دید شتر به هوای بچه اش سر جای اولش برگشته:


هوی ناقتی خلفی و قدامی الهوی

و انــّــی و ایــّــاهـا لـمـخـتــَـلـفــان


یعنی شتر من می خواهد پیش بچه ی خودش و معشوقش برگردد، من هم می خواهم پیش معشوقم بروم و این دو مقصد است که 180 درجه با هم فاصله دارد. بعد برای خانواده این شعر را معنی کردم همه اشکشان جاری شد ه عجب ! آقا این را به سهولت میخواست بیان کند که آرزوی من کجاست و تو مرا کجا میخوانی؟ می گویی برویم در باغ بگردیم! »منبع: کتاب العبد

بسم الله


بـه نـام کـردگـار هـفت افـلاک
که پیدا کرد آدم از کفی خاکمطالب اولیه م تو این وب کپیه از وب اصلیم.

امیدوارم نوشته هام براتون مفید باشه

+ التماس دعا